przedsieb1

Przedsiębiorcy

Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom: osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jak i spółkom osobowym oraz osobom prawnym (spółki kapitałowe).

czytaj więcej

W zakres usług prawnych związanych z działalnością gospodarczą wchodzą przede wszystkim:

- porady prawne,
- przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, regulaminów oraz kontraktów gospodarczych,
- przygotowywanie gotowych aktów z zakresu prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy, wynagradzania)
- reprezentacja przedsiębiorców w negocjacjach, mediacjach oraz pomiędzy nimi i ich klientami w celu uniknięcia czasochłonnego i kosztownego sporu sądowego,
- reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych,
- reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
- dochodzenie roszczeń o zapłatę należności na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,
- doradztwo w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom możliwość współpracy na zasadzie stałej umowy zlecenia na świadczenie usług prawnych. Począwszy od przygotowania wszystkich niezbędnych aktów prawnych związanych z powstaniem i rejestracją przedsiębiorstwa, poprzez sporządzanie kontraktów pracowniczych oraz przygotowywanie wszelkich umów i aktów prawnych, reprezentację przed urzędami i sądami powszechnymi, a także doradztwo prawne, wynikające z bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
prawo pracy2

Prawo pracy

Kancelaria oferuje Państwu kompleksową obsługę spraw pracowniczych m.in.:

czytaj więcej

- roszczenia pracownicze (m.in. o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie),
- reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach, w tym także przed sądem,
- doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy,
- zwolnienia grupowe i indywidualne,
- ustalenie istnienia stosunku pracy,
- umowy o pracę, zlecenie i dzieło,
- nadgodziny,
- odprawy,
- sprawy o mobbing i dyskryminację,
- tworzenie gotowych aktów z zakresu prawa pracy: regulaminy pracy i wynagradzania, umowy o pracę, projekty wypowiedzeń umów o pracę oraz inne akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy,
- odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- kary porządkowe i świadectwa pracy,
- dokumentacja pracownicza.
administracyjne3

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa administracyjnego (m.in. w sprawach z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków):

czytaj więcej

- Doradztwo prawne,
- Odwołania od decyzji administracyjnych,
- Zażalenia na postanowienia administracyjne,
- Skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji),
- Wnioski urzędowe,
- Reprezentacja na każdym etapie sprawy – od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA), po Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Kancelaria oferuje także możliwość współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na zasadzie stałej umowy zlecenia na świadczenie usług prawnych oraz doraźnego doradztwa prawnego.
odszkodowania4

Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw pomiędzy poszkodowanym a towarzystwem ubezpieczeniowym w przypadku wystąpienia szkody:

czytaj więcej

- odszkodowania wypadkowe,
- odszkodowania komunikacyjne,
- odszkodowania za szkody majątkowe,
- odszkodowania za błędy medyczne,
- odszkodowania za śmierć bliskiego.
spadki5

Prawo spadkowe

Kancelaria oferuje Państwu kompleksową obsługę spraw spadkowych m.in.:

czytaj więcej

- udzielamy porad prawnych w sprawach spadkowych (dziedziczenia bez długów, zachowku, wydziedziczenia),
- sporządzamy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku,
- pomagamy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia,
- sporządzamy pozwy (m.in. sprawy o zachowek),
- zastępujemy klientów we wszelkich postępowaniach sądowych i czynnościach pozasądowych, których dotyczą sprawy spadkowe,
- przeprowadzamy pozasądowy dział majątku spadkowego.
rodzinne6

Prawo rodzinne

Kancelaria reprezentuje Klientów w szczególności w sprawach o:

czytaj więcej

- rozwód,
- separację,
- podział majątku,
- alimenty na dziecko, jak i dla małżonka,
- uregulowanie kontaktów z dzieckiem oraz egzekucję kontaktów,
- ustalenie miejsca pobytu dziecka,
- ustanowienie przymusowego ustroju rozdzielności majątkowej,
- ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
- opiekę – ustalenie opieki na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej.
autorskie7

Prawo autorskie

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych. Opiniujemy i sporządzamy umowy oraz kontrakty cywilnoprawne dotyczące majątkowych praw autorskich, np. nabycia praw autorskich do określonego utworu.

czytaj więcej
Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:
- ochrony praw autorskich twórców,
- ochrony wizerunku,
- zaniechania działań mogących naruszyć prawa autorskie,
- dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia prawa autorskiego poprzez złożenie publicznego oświadczenia o określonej treści i formie,
- umów na przeniesienie materialnych praw autorskich,
- umów licencyjne na korzystanie z utworów,
- zadośćuczynienia za bezprawne naruszenie praw autorskich,
- naprawienia szkody z tytułu naruszenia praw autorskich majątkowych.

Zostań w kontakcie